Podmínky užití dat

Data zveřejněná v tomto katalogu dat Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) smí uživatel:

 • šířit – kopírovat, distribuovat a sdělovat veřejnosti,
 • využívat a citovat,
 • využívat komerčně,

a to při dodržení následujících podmínek:

 • jako zdroj dat musí být uveden ČTÚ (nikoli však takovým způsobem, aby vznikl dojem, že ČTÚ podporuje uživatele dat nebo způsob, jakým jsou otevřená data ČTÚ využita),
 • v případě dalšího šíření otevřených dat ČTÚ je uživatel povinen, kde je to možné, uvést znění těchto podmínek užití, nejlépe přímým odkazem na tuto webovou stránku,
 • otevřená data ČTÚ mohou být použita pouze takovým způsobem, který nijak nemění nebo neupravuje jejich význam/smysl.

Uživatel dále bere na vědomí, že:

 • otevřená data ČTÚ jsou zveřejňována v souladu s právními předpisy, kterými se ČTÚ řídí při výkonu své činnosti, zejména pak se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, a se zákonem č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů,
 • tyto podmínky užití neplatí pro dokumenty, na něž se vztahují práva duševního vlastnictví třetích stran,
 • otevřená data ČTÚ mohou obsahovat údaje poskytnuté ČTÚ třetím subjektem nebo mohou být vytvořena zpracováním údajů poskytnutých ČTÚ třetím subjektem, ČTÚ žádným způsobem neodpovídá za správnost, úplnost a pravdivost údajů, která byla ČTÚ třetím subjektem poskytnuta a nemá povinnost správnost, úplnost a pravdivost předávaných údajů posuzovat,
 • ČTÚ neodpovídá za případné škody vzniklé dalším užitím a zpracováním otevřených dat ČTÚ, jakož i za škody způsobené případnými chybami, které by otevřená data ČTÚ mohla obsahovat,
 • ČTÚ si vyhrazuje právo z technických nebo procesních důvodů dočasně omezit přístup k zveřejňovaným otevřeným datům ČTÚ, a to i bez předchozího upozornění.